srdce
Inspired by Lucie Bílá

GDPR

1. Identifikačné a kontaktné údaje správcu


LB exclusive coffee s.r.o., IČO: 08484562, DIČ: CZ08484562, so sídlom Cílkova 637/28, Kamýk, 142 00 Praha 4, podnikajúca Spoločnosť s.r.o., ďalej ako „spoločnosť“, je správcom osobných údajov podľa definície nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR").

Spoločnosť je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@lbcoffee.sk.

 

2. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Spoločnosť nemá vymenovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

3. Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť dodržiava nasledujúce zásady:

• Osobné údaje sú spracovávané korektne, zákonne a transparentným spôsobom pre konkrétne, výslovne stanovené účely.

• Osobné údaje sú spracované v primeranej, relevantnej a obmedzenej miere vo vzťahu k účelu, ku ktorému sú spracované.

• Sú prijaté opatrenia, aby osobné údaje boli presné a v prípade potreby aktualizované.

• Osobné údaje sú spracovávané počas doby nevyhnutnej vo vzťahu ku konkrétnemu účelu spracovania.

• Spracovanie osobných údajov je zabezpečené adekvátnym spôsobom primeraným účelu spracovania, tak aby bola zabezpečená úroveň zodpovedajúca všetkým rizikám vrátane zavedenia dostatočných organizačných a technických opatrení s cieľom zachovať integritu a dôvernosť.

• O spracovaní vašich osobných údajov informujeme zrozumiteľne.
 


4. Spôsoby spracovania osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje manuálne aj automatizovane v rámci nášho elektronického obchodu. Nedochádza k automatizovanému vyhodnocovaniu ani profilovaniu.

 

5. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť sprístupňuje osobné údaje vlastným zamestnancom a spracovateľom pre plnenie povinností v rámci jednotlivých účelov spracovania, či tretím osobám z iných dôvodov v súlade so zákonom.

Kategórie spracovateľov na konkrétne účely spracovania sú uvedené v zozname účelov spracovania.

So všetkými príjemcami osobných údajov je uzatvorená zmluva príslušného typu, ktorej obsahom je záväzok dodržiavať povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR.
 


6. Účely spracovania osobných údajov

Príjem a spracovanie objednávok
Spoločnosť prijíma a spracováva osobné údaje získavané pri objednávke tovaru alebo služieb priamo od subjektu údajov.

Údaje, ktoré objednávajúci vypĺňa, sú meno a priezvisko, fakturačná adresa vrátane IČO a DIČ (v prípade podnikajúcich fyzických osôb), dodacia adresa a kontaktné údaje (telefón, e-mail).

Súhlasom s obchodnými podmienkami (kúpnou zmluvou) a odoslaním objednávky spoločnosť spracováva nevyhnutné osobné údaje na základe žiadosti dotknutej osoby k plneniu zmluvy.

Počas spracovania objednávky sú osobné údaje odovzdávané spracovateľom za účelom naplnenia zmluvy (prepravcovi za účelom dodania tovaru, platobnej bráne za účelom prijatia platby), a spracovateľom na splnenie právnych povinností (účtovnej firme za účelom spracovania účtovníctva).

Osobné údaje môžu byť odovzdávané tretím stranám - orgánom verejnej moci na základe plnenia právnych povinností (napr. EET, zvláštne vyšetrovanie v súlade s právom).

Prepravcu a spôsob platby si objednávajúci zvolí z dostupných možností pri zadaní objednávky. Aktuálny zoznam prepravcov a možností platieb je uvedený v obchodných podmienkach.

Osobné údaje vyplnené pri objednávke sú spracovávané počas doby určenej právnymi povinnosťami. Doba uchovávania daňových dokladov je nariadená na 10 rokov. Údaje objednávky sú uchovávané počas doby potrebnej pre prípadné reklamačné konanie.

 

7. Registrácia užívateľa

Spoločnosť prijíma a spracováva osobné údaje získavané pri dobrovoľnej registrácii užívateľa priamo od dotknutej osoby.

Údaje, ktoré objednávajúci vypĺňa, sú meno a priezvisko, fakturačná adresa vrátane IČO a DIČ (v prípade podnikajúcich fyzických osôb), dodacia adresa a kontaktné údaje (telefón, e-mail).

Spracovanie osobných údajov v rámci registrácie je na základe udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov, ktorý registráciu vytvára. Registrácia je overená zaslaním autorizačného odkazu na uvedený e-mail.

Osobné údaje slúžia iba na zjednodušenie procesu objednania formou predvyplnenia údajov vo formulári objednávky.

Súhlas je kedykoľvek možné odvolať a po prihlásení do profilu registráciu zrušiť. Zrušením registrácie nie je dotknuté spracovanie osobných údajov na plnenie právnych povinností.

6.3. Odber noviniek e-mailom
Spoločnosť pri objednávke či registrácii ponúka možnosť odberu noviniek prostredníctvom elektronickej pošty. Zákazník (subjekt údajov) má možnosť udeliť súhlas so zasielaním týchto noviniek. Súhlas zákazník udeľuje na dobu 3 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v pätičke e-mailu alebo kontaktovaním na uvedených kontaktoch.

. Identifikácia užívateľa na webových stránkach
Spoločnosť používa cookies na webových stránkach pre zabezpečenie funkčnosti (ukladanie obsahu košíka, prihlásenie užívateľa a užívateľský profil), tzv. technické cookies.

Spoločnosť tiež využíva cookies spolu so zaznamenávaním IP adries na identifikáciu užívateľa na zabezpečenie elektronického obchodu (zabezpečenie IT systému, prevencia podvodov) za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov.

Cookies tretích strán sú používané na prispôsobenie obsahu a meranie reklamy na základe oprávnených záujmov správcu. Obmedziť používanie cookies tretích strán možno v nastavení prehliadača.

Práva subjektu údajov

Dotknutá osoba si môže uplatniť nasledujúce práva:

• právo na prístup k osobných údajom - správca na základe žiadosti vydá potvrdenie, či a aké osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú spracované a akým spôsobom (podľa článku 13-15). Žiadosť o poskytnutie informácií je zadarmo, opakovaná žiadosť môže byť spoplatnená administratívnym poplatkom. Informácie sú poskytované elektronicky, ak dotknutá osoba nepožiada inak.

• právo na opravu - správca je povinný opraviť bez zbytočného odkladu nepresné a neúplné informácie o subjekte údajov (podľa článku 16)

• právo na výmaz - správca je povinný bez zbytočného odkladu zmazať osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a nie sú viac potrebné pre dané účely spracovania (podľa článku 17)

• právo na obmedzenie spracovania - správca je povinný obmedziť spracovanie osobných údajov v prípade, keď subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, spracovanie je protiprávne, správca už nepotrebuje osobné údaje na spracovanie, ale subjekt údajov požaduje určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, do doby overenia oprávnenosti námietky voči spracovaniu (podľa článku 18)

• právo na námietku voči spracovaniu - subjekt údajov môže namietať spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a nie sú spracované na základe súhlasu, v prípadoch spracovania na základe oprávneného záujmu správcu či proti spracovaniu automatizovanými prostriedkami (podľa článku 21)

• právo na prenosnosť - subjekt údajov má právo na prenos osobných údajov k inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (podľa článku 20)

• právo na odvolanie súhlasu - dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Podrobnosti sú uvedené v predchádzajúcich bodoch spracovania osobných údajov (podľa článku 7).

• právo na podanie sťažnosti u dozorného úradu - dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na možné porušenie nariadenia GDPR (podľa článku 77). 
Kontakty na miestny dozorný Úrad na ochranu osobných údajov nájdete na stránkach www.uoou.cz. 

 

8. Záver

Tieto zásady sú platné a účinné od 1.9.2019. Aktuálne znenie je zverejnené na webových stránkach.

 

srdce