srdce
Inspired by Lucie Bílá

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.lbcoffee.cz/sk (predávajúci), ktorého prevádzkovateľom je LB exclusive coffee s.r.o., IČO 08484562, DIČ CZ08484562. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (spotrebiteľov, resp. kupujúcich).

 

2. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, prípadne reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. V určitých prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo pre neuzavretie kúpnej zmluvy.

Ide predovšetkým o tieto prípady:

1. Vypredanie tovaru v čase medzi pravidelnými aktualizáciami skladových zásob na internetovom obchode www.lbcoffee.cz/sk.
2. Nemožnosť dodania tovaru z dôvodu jeho odcudzenia či poškodenia.
3. Zistenie zjavnej chyby v cene tovaru, teda zistenie značného rozdielu medzi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.lbcoffee.cz/sk, ak nebude u daného tovaru jasne uvedené, že ide o „mimoriadnu zľavu“ alebo „akciu“.

Miestom pre doručenie tovaru je adresa doručenia (prípadne fakturačná, ak je totožná) uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po prevzatí a zaplatení tovaru.

 

3. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci podľa ustanovenia § 1829 zákona č. 89/2012 zb. Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) bez udania dôvodov, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania či testovania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní musí predávajúcemu vrátiť všetky plnenia, ktoré na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné, berie kupujúci na vedomie, že ak ním vrátený tovar bude napr. poškodený, otvorený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, alebo nebude vrátený vrátane všetkého príslušenstva (záručný list, manuál, obal a pod.), vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu v súlade s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 zb. občianskeho zákonníka nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, prípadne s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Nárok na úhradu týchto nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Náklady môžu dosiahnuť aj výšku plnej kúpnej ceny tovaru.

V prípade, že predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je povinný oznámiť podľa ustanovenia § 1820 zákona č. 89/2012 zb. Občianskeho zákonníka, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť do jedného roka a štrnástich dní odo dňa začiatku plynutia lehoty na odstúpenie. Ak však bol kupujúci poučený o práve odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, plynie dvojtýždňová lehota na odstúpenie odo dňa, keď kupujúci poučenie dostal.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu odovzdá alebo pošle v 14-dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje.

V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné uplatňovať nárok na vrátenie tovaru len u toho právneho subjektu LB exclusive coffee s.r.o., u ktorého bol tovar podľa predajných dokladov zakúpený. Kompletné kontaktné údaje o predávajúcom sú uvedené v bode 8. týchto obchodných podmienok.

Do 14 dní od odstúpenia je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nemôže javiť známky opotrebovania či poškodenia.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Vzorové odstúpenie od zmluvy je súčasťou týchto obchodných podmienok.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od momentu, keď mu bolo doručené odstúpenie od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu skôr ako dostane predmetný tovar. Ak predajca v prípade dodania tovaru ponúka niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich.

Právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 zákona č. 89/2012 zb. Občianskeho zákonníka nemá spotrebiteľ v prípade zmlúv:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na vychýleniach finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

d) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

e) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

 

4. Doprava tovaru

Tovar je zasielaný prostredníctvom externého dopravcu, ktorým je prepravná spoločnosť GLS. Cena dopravy je 5 €. U objednávky nad 80 € je doprava zadarmo. Ceny dodania platia len na území Slovenskej republiky.

Tovar je zasielaný spravidla do 4 pracovných dní od prijatia objednávky. Ak nebude z nejakého dôvodu možné tovar dodať v tejto lehote, o tejto skutočnosti predávajúci kupujúceho informuje. Súčasťou zásielky je doklad o predaji. Všetky ďalšie požiadavky vybavujeme s našimi zákazníkmi individuálne (expresné zásielky, špeciálne spôsoby dodania, rozvoz po odberných miestach a pod.)

 

5. Nákup tovaru

Tovar je prezentovaný v internetovom obchode www.lbcoffee.cz/sk formou náhľadov. Detail každého produktu obsahuje názov, balenie, cenu s DPH (prípadne zľavu a pôvodnú cenu), obrázok a popis.

Ako si zakúpiť tovar:

1. Zvolením požadovaného balenia kávy sa upraví aj cena produktu. Pre zakúpenie produktu je potrebné použiť tlačidlo „KÚPIŤ“, čím vložíte tovar do virtuálneho košíka. Pri každom vložení tovaru do košíka je zobrazený produkt, počet vložených kusov a cena tovaru v košíku.

2. V košíku sa zobrazí zoznam jednotlivých produktov s cenou a počtom kusov, ktorý možno zmeniť. Ak ste už zaregistrovaný zákazník, máte možnosť si v druhom kroku zvoliť darček podľa vyššie získaného kreditu za nákup. V treťom kroku si zvolíte spôsob dodania tovaru a spôsob platby. Vo štvrtom kroku vyplníte dodaciu alebo fakturačnú adresu. Po vyplnení všetkých údajov v objednávke a oboznámení sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom je potrebné odoslať objednávku na spracovanie.

• Nákup prostredníctvom e-shopu www.lbcoffee.cz/sk možné uskutočniť len na území Slovenskej republiky.
• Ceny tovaru sú vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru.
• Všetky podané objednávky v e-shope sú považované za záväzné.
• Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito dodacími a platobnými podmienkami, reklamačným poriadkom u nakupovaných výrobkov.
• Všetky osobné údaje uvedené zákazníkom pri registrácii či v objednávke podliehajú ochrane osobných údajov.
• Každá objednávka získava unikátne číslo vedené v systéme k vybaveniu objednávok.
• Po prijatí objednávky do systému budete v čo najbližšej dobe kontaktovaní o stave vašej objednávky.

 

6. Odoslanie objednávky

Po kontrole správnosti zadaných údajov je možné v 5. kroku objednávku odoslať na spracovanie.


7. Potvrdenie objednávky a expedície tovaru

Po odoslaní záväznej objednávky dostanete automatické potvrdenie o zaradení objednávky do systému. O priebehu vybavenia objednávky budete ďalej informovaný prostredníctvom informačných emailov, prípadne telefonicky.

V prípade, že vami objednaný tovar nemôžeme dodať z dôvodu vypredania zásob, budete o tejto skutočnosti obratom informovaný a vaša objednávka bude po dohode stornovaná alebo upravená.

 

8. Spôsob platby/doprava a prevzatie tovaru

Platbu je možné vykonať prostredníctvom bankovního prevodu alebo online. Zásielka vám bude doručená ihneď po expedícii na adresu, ktorú ste uviedli pri objednávaní tovaru. Pre urýchlenie doručenia uvádzajte vždy adresu, na ktorej ste počas dňa zastihnuteĺný. O odoslaní tovaru budete informovaní emailom, prípadne telefonicky. U objednávky nad 80 € je doprava zadarmo.
 
Prevádzkovateľ

LB exclusive coffee s.r.o.
IČO 08484562
DIČ CZ08484562
Cílkova 637/28
Kamýk, 142 00 Praha 4

 

9. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.
Kupujúci sa môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadne svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či telefonicky na čísle +421 299 149 009. Mimosúdne riešenie sporov sa realizuje prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 zb. o Ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

10. Ochrana osobných údajov

LB exclusive coffee s.r.o. si veľmi váži vašu dôveru a spracováva a chráni vaše údaje podľa podľa ochrany osobných údajov.

 

11. Ostatné ustanovenia

Spotrebiteľom, resp. kupujúcim, sa chápe osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Ostatné, tu neuvedené, záležitosti, sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 zb.), zákonom o Ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 zb.) a ďalšími právnymi predpismi v aktuálnom znení. Zmluva a s ňou súvisiace otázky sa riadia českým právom. Táto služba sa vzťahuje iba na územie Českej republiky. 

LB exclusive coffee s.r.o. nezodpovedá za problémy vzniknuté nesprávnym používaním v rozpore s dodacími a platobnými podmienkami a reklamačným poriadkom. 

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. septembra 2019.

 

Príloha č. 1 – VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Predávajúci
Názov a adresa LB exclusive coffee s.r.o.

Kupujúci
Meno a priezvisko kupujúceho
Adresa, telefón, email kupujúceho
Číslo bankového účtu kupujúceho

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Oznamujem vám, že podľa ustanovenia § 1829 zákona č. 89/2012 zb. Občianskeho zákonníka odstupujem od zmluvy o nákupe nižšie uvedeného tovaru.
Názov tovaru
Balenie + počet kusov

Dátum:

.............................
Podpis kupujúceho


 

srdce