srdce
Inspired by Lucie Bílá

Reklamácie

Práva a povinnosti z chybného plnenia

1. Kvalita pri prevzatí

a) Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dojednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na obvyklý alebo dojednaný účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), ide o nedostatky tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
b) Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do šiestich mesiacov od prebrania tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie nedostatku alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe chyby neúmerné (predovšetkým ak nie je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie nového tovaru bez nedostatkov alebo novej súčasti bez nedostatkov, ak sa nedostatok týka iba tejto súčasti.
c) Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
d) Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že nedostatok tovaru existoval už pri jeho prevzatí.
e) Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
f) V prípade predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebovania. U tovaru predávaného za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.  


2. Zákonné práva z nedostatkov

a) Predávajúci zodpovedá za nedostatky vzniknuté po prevzatí tovaru počas šiestich mesiačnej záručnej doby alebo počas doby použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v priloženom návode.
V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri nedostatku, ktorý znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o nedostatok odstrániteľný alebo neodstrániteľný):
odstránenie nedostatku dodaním nového tovaru bez nedostatku, dodaním chýbajúceho tovaru alebo vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
b) Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatváraní zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
c) Pri nedostatku, ktorý znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o nedostatok odstrániteľný alebo neodstrániteľný), má kupujúci nárok na odstránenie nedostatku alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
d) Predávajúci nezodpovedá za nedostatky vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.


3. Vybavenie reklamácie

a) Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na vybavenie reklamacie bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Bez ohľadu na to, či tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by kupujúci uviesť svoje údaje, popis nedostatku a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.
b) Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu aké právo si zvolil, a to pri oznámení nedostatku alebo bez zbytočného odkladu po oznámení nedostatku.
c) Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
d) Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť odovzdaním/doručením tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený do vhodného obalu, aby neprišlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.
e) Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že na rozhodnutie je potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu vrátane odstránenia nedostatkov predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva ako v prípade podstatného porušenia zmluvy.
f) Ak predávajúci odmietne odstrániť nedostatok, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
g) Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, keď bol kupujúci povinný si tovar vyzdvihnúť. Ak príde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.
h) Ak nie je možné sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, predávajúci sa zaväzuje o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailom alebo prostredníctvom SMS správy.
i) V prípade oprávnenej reklamácie prináleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

4. RIEŠENIE SPOROV

a) Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.
b) V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné sa obrátiť aj na systém mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom internetovej aplikácie dostupnej na www.vasestiznosti.cz.
c) Kupujúci sa môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadne svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. prostredníctvom webovej stránky www.dtest.cz/poradna alebo telefonicky na čísle +420 299 149 09.
d) Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 zb. o Ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).
 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok je účinný od 1. septembra 2019. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

Reklamačný formulár na stiahnutie TU

srdce